مشهد- ابتدای جاده طرقبه - نبش امام رضا 31 - روبروی کارخانه تکتم

باقلوا هاووج
باقلوا هاووج

  35,000 تومان

باقلوا خامه ای
باقلوا خامه ای

  95,000 تومان

باقلوا سارای پسته ای
باقلوا سارای پسته ای

  25,000 تومان

باقلوا بلبل یواسی پسته ای
باقلوا بلبل یواسی پسته ای

  45,000 تومان

باقلوا چشم بادامی
باقلوا چشم بادامی

  85,000 تومان

باقلوا باریکا
باقلوا باریکا

  75,000 تومان

باقلوا پاپیونی با مغز پسته
باقلوا پاپیونی با مغز پسته

  65,000 تومان